Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

Statut ŁSHKiPO

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

                                                   R O Z D Z I A Ł  VII

                                  Z A R Z Ą D   S T O W A R Z Y S Z E N I A

                                                                 & 50

Zarząd Stowarzyszenia Stanowią:

               - Prezes Zarządu  

               - V-ce Prezes Zarządu ds. Organizacyjnych

               - Sekretarz

               - Skarbnik

               - Członek Zarządu

                                                                 & 51

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.

                                                                 & 52

Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za swoja działalność przed Walnymi Zgromadzeniami.

                                                                 & 53

Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy:

    1. kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz. Reprezentując Stowarzyszenie na zewnątrz,pisma wychodzące podpisuje:prezes Zarządu oraz sekretarz Stowarzyszenia,względnie osoby przez nich upoważnione:

    2. powoływanie biura Zarządu Stowarzyszenia oraz powoływanie w razie potrzeby innych organów wykonawczych(jak sekcje,czy komisje specjalistyczne) i ustalenie zakrsu czynności dla tych organów.

    3. opracowanie regulaminów oraz zatwierdzenie regulaminów poszczególnych organów wykonawczych:

    4. planowanie rocznych harmonogramów pracy oraz preliminarzy finansowych i przekładanie Zgromadzeniu:

    5.sporządzanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności oraz rozliczenia finansowego za rok ubiegły:

    6. przyjmowanie członków do Stowarzyszenia i prowadzenie ich ewidencji według przyjetego wzoru:

    7. organizowanie zebrań, odczytów i szkoleń hodowlanych dla członków Stowarzyszenia:

    8. opracowanie regulaminów konkursów i wystaw ptaków oraz planowanie i realizacja tych imprez:

    9. zatrudnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami pracowników niezbędnych do wykonania statutowej działalności gospodarczej:

    10. prowadzenie nadzoru nad działalnością gospodarczą oraz sporządzenie na tę okoliczność rzetelnej dokumentacji:

    11. wykonanie zarządzeń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego:

    12. powołanie Kolegium Ekspertów oraz organizowanie kursów i egzaminów dla Ekspertów- sędziów, niezbędnych do prowadzenia konkursów ptaków:

    13. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia:

    14. przestrzeganie i realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków:

    15. wykonywanie wszystkich innych czynności wynikających ze statutu ŁSHKiPO.

                                                        & 54

Zarząd Stowarzyszenia jest kompetentny do podejmowania uchwał w ramach wykonywania swoich czynności określonych w & 53. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu, w tym prezesa.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecbych na posiedzeniu, w przypadku ich równości rostrzyga głos prezesa.

                                                        & 55

W razie ustąpienia któregoś z członków Zarządu, Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład osobą spośród członków Stowarzyszenia. Zakres kooptacji nie może przekraczać pięciu członków Zarządu. Osoby dokooptowane sprawują powierzone funkcje do najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku ustąpienia prezesa oraz v-ce prezesa Zarzadu, do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawuje zarząd komisaryczny.

                                                        & 56

Członkowie Zarządu mogą być zawiszeni w swoich czynnościach w przypadku bezczynności, niestosowania się do przepisów niniejszego statutu lub działania na szkodę ŁSHKiPO. W przypadku zawieszenia w czynościach całego składu Zarządu Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków, a do czasu jego odbycia Komisja Rewizyjna sprawuje zarząd komisaryczny.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]Zaloguj się: hasło? »

Newsletter: więcej »

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2024, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.