Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

Statut ŁSHKiPO

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

                                                                 & 21

Obowiązkiem członka rzeczywistego jest:

    1.  branie czynnego udziału w zebraniach i pracach spolecznych na rzecz Stowarzyszenia:

    2  stosowanie sie do postanowień statutu, regulaminuów, uchwał, decyzji ŁSHKiPO:

    3.  dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, być koleżeński i uczciwym wobec innych kolegów:

    4.  terminowe regulowanie wszystkich świadczeń na rzecz Stowarzyszenia:

    5.  ochrona własności Stowarzyszenia jako wspólnego dobra członków:

                                                                & 22

Członek młodzieżowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka rzeczywistego z wyjątkiem tego, że:

    1.  małoletni w wieku 16 do 18 lat, który posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych,może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych:

    2. małoletni poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

                                                               & 23

Za wzorowe wykonanie obowiązków,pracę spoleczną lub inne osiągnięcia w pracy Stowarzyszenia, członkowie mogą być nagradzani dyplomami, odznaczeniami lub innymi wyróżnieniami przez Walne Zgromadzenie lub Zarząd Stowarzyszenia.

                                                                & 24

Członkostwo rzeczywiste wygasa przez:

    1.  zgłoszenie na piśmie o dobrowolnym wystąpieniu przy równoczesnym uregulowaniu wszystkich należności na rzecz Stowarzyszenia:

    2.  skreślenie z ewidencji członków przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek nie opłacenia w terminie do 31 marca roku następnego pomimo jednokrotnego pisemnego upomnienia:

    3.  skreślenie z ewidencji członków na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

                                                                 & 25

Członkostwo zasłużonego członka Stowarzyszenia wygasa przez pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zgromadzenia za rażące naruszenie przepisu statutu Łódzkiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych.Decyzja Walnego Zgromadzenia w przedmiocie pozbawienia godności członka zasłużonego jest ostateczna.

                                                                & 26

Członkostwo honorowe wygasa przez:

    1.  dobrowolnego zrzeczenia się tutułu członka honorowego:

    2.  pozbawienie tej godności przez Zarząd Stowarzyszenia za działalność szkodliwą dla ŁSHKiPO.

                                                                & 27

Członek wspierający zobowiązany jest regularnie wywiązywać się z deklaracji świadczeń i przestrzegać uchwały Stowarzyszenia.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]Zaloguj się: hasło? »

Newsletter: więcej »

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2024, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.