Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

Statut ŁSHKiPO

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

                                                  R O Z D Z I A Ł  IV

                                   NADAWANIE  ODZNACZEŃ  ŁSHK i PO

                                                                 & 28

Odznaczenia Stowarzyszenia członków nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

                                                  R O Z D Z I A Ł  V

                                 STRUKTURA   ORGANIZACYJNA  ŁSHK i PO

                                                                  & 29

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

    1.  Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia

    2.  Zarząd Stowarzyszenia

    3.  Komisja Rewizyjna

    4.  Sąd Koleżeński

                                                                  & 30

Organami Zarządu Stowarzyszenia są:

    1.  sekretariat Zarządu

    2.  komisja i sekcje powoływane do sprawnej działalności statutowej Stowarzyszenia.

                                                       R O Z D Z I A Ł  VI

                       WALNEGO  ZEBRANIA  CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA

                                                                 & 31

Najwyższą aładzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków.

                                                                 & 32

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbywa się co roku w terminie do 31 marca.

                                                                 & 33

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co cztery lata.

                                                                 & 34

Walne Zgromadzenie może odbywać się przy obecności:

    1. w pierwszym terminie nie mniej niż 2/3 członków:

    2. w drugim terminie po upływie 30 minut, bez względu na ilość członków.

                                                                 & 35

Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia. O terminie i porządku obrad członkowie winni być powiadomieni dwa tygodnie wcześniej.

                                                                  & 36

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze wybiera:

    a)  Zarząd Stowarzyszenia:

    b)  Komisja Rewizyjna:

    c)  Sąd Koleżeński.

                                                                  & 37

O sposobie wyborów ( jawne czy tajne ) decyduje każdorazowo Zgromadzenie przy zatwierdzeniu porządku obrad.

                                                                  & 38

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub nie udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi za ubiegłą kadencję.

                                                                  & 39

Ustala ogólny programowy plan prac Stowarzyszenia.

                                                                   & 40

Zatwierdza roczny preliminarz finansowy oraz uchwala wysokość składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

                                                                  & 41

Nadaje godność Zasłużonego Członka Stowarzyszenia oraz nadaje członkom odznaczenia Stowarzyszenia.

                                                                   & 42

Dokonuje zmian statutu Stowarzyszenia.

                                                                   & 43

Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

                                                                   & 44

Podejmuje uchwały w sprawach, które z uwagi na szczególną ważność lub przepisy prawa wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

                                                                   & 45

Uchwały podejmowane są zwykła większością głosów członków uczestniczących w Zgromadzeniu za wyjątkiem w następujących sprawach:

    1. zmiany statutu Stowarzyszenia:

    2. rozwiązanie Stowarzyszenia.

Decyzje w tych sprawach wymagają co najmniej 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

                                                                   & 46

Prawa zgłoszenia wniosków na Walne Zgromadzenie maja:

    a) Zarząd Stowarzyszenia

    b) Komisja Rewizyjna

    c) Sąd Koleżeński

    d) Członkowie Stowarzyszenia

                                                                   & 47

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać sie w następujących przypadkach:

    1. w razie uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia:

    2. na skutek ustąpienia 6-ciu członków Zarządu Stowarzyszenia( w takiej sytuacji Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoła Komisja Rewizyjna):

    3. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia:

    4. na wniosek 2/3 ilości członków Stowarzyszenia:

    5. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

                                                                   & 48

Nadzwyczjne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia najpóżniej w ciągu 30 dni od daty wniesienia prawomocnego żądania.

                                                                   & 49

Prawo do udziału w zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają:

    1. z głosem decydującym członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem członków wymienionych w &18,&19:

    2. z głosem doradczym oficjalni przedstawiciele władz państwowych i organizacji społecznych:

    3. osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia w charakterze obserwatorów.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]Zaloguj się: hasło? »

Newsletter: więcej »

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2024, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.