Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

MISTRZOSTWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2011 REGULAMIN


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

8.10.Komisja konkursowa przygotowuje ptaki i donosi je do pokoju przesłuchań. Po przesłuchaniu wyniki poszczególnych kolekcji i pojedynczych ptaków są wypisywane na tablicy w pokoju ogólnodostępnym.

8.11.Kolekcje i pojedyncze ptaki oczekujące na swoją kolejkę są przechowywane w dużej sali całkowicie zaciemnionej.

8.12.Przygotowanie kolekcji odbywa sie w innym, dobrze oświetlonym pomieszczeniu.   

8.13.Standartowe przygotowanie polega na:

a)wystawianiu ptaków na działania światła,

b)uzupełnianiu jedzenia i picia,umożliwienie ptakom, aby w spokoju mogły się najeść i napić,przy czym nanleży pilnować,aby nie śpiewały,

c)wykonaniu tych czynności o które hodowcy wnosili zapisując je na formularzach zgłoszeniowych.

8.14.Po zakończeniu prezentacji komisja konkursowa sprawdzi każdemu ptakowi dane zawarte na obrączce i porówna je z danymi zawartymi w zgłoszeniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ptak podlega dyskwalikacji.

8.15.Na zakończenie każdego dnia komisja konkursowa jest zobowiązana do wymiany ptakom karmy i wody na świeżą.

8.16.Po przesłuchaniu ostatniej kolekcji następuje przerwa organizacyjna, w czasie której ptaki zostaną ustawione według kolejności zdobytych miejsc w poszczególnych klasach. Na klatkach umieszcza się karty oceny zabezpieczone przed zabrudzeniem. W tym momencie kończy się część konkursowa i rozpoczyna część wystawowa.

8.17.Właściciele ptaków są zobowiązani do pomocy organizatorowi wystawy w przeprowadzeniu pokazów śpiewu, jak również informowaniu zainteresowanych o sztuce hodowli i śpiewu tych ras ptaków.

8.18.Wszystkie kolekcje kanarków i wszystkie ptaki pojedyncze biorące udział w ocenie śpiewu uczestniczą w cześci wystawowej. Wydaję się je właścicielom wraz z kartami ocen w ostatnim dniu wystawy o godzinie wyznaczonej przez organizatora wystawy.

8.19.Nie dopuszcza się w żadnym przypadku zabierania i podmieniania ptaków ocenionych w konkursie. Wszystkie ptaki konkursowe muszą uczestniczyć w wystawie bez względu na uzyskaną punktację(zarówno wyróżnione, jak i nie). Zabranie lub podmienianie ptaka równoznaczne jest z dyskwalikacją, anulowaniem karty ocen,zwrotem i unieważnieniem nadanych tytułów oraz nagród. Jednocześnie hodowca ukarany zostanie stosowną karą regulaminowa.

                                Rozdział 9

        Organizacja konkursów kanarków kolorowych,kształtnych i małej egzotyki

9.1.Konkursy kanarków kolorowych,kształtnych i małej egzotyki połączone są z wystawami,w czasie których organizator ma obowiązek zapewnić warunki pozwalające wyeksponować ocenione ptaki.

9.2.Do udziału w konkursach można zgłaszać nieograniczona ilość kolekcji ptaków i ptaków pojedynczych.

9.3.Zgłaszający ptaki do konkursu zobowiązany jest do:

a) umieszczenia ptaków w klatkach,

b) czytelnego wypełniania formularza zgłoszeniowego,

c) przyklejenia do każdej klatki numeru nadanego przez komisję rejestracyjną,

d) ustawienia ptaków w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

9.4.Zgłaszający może pozostawić organizatorowi konkursu swój pokarm do karmienia ptaków

9.5.Przyjmowanie ptaków odbywa sie w dniu i w godzinach wyznaczonych przez organizatora.

9.6.Ocena ptaków rozpoczyna się w dniu następnym.

9.7.O kolejności oceniania ptaków w danej klasie decyduje sędzia.

9.8.Komisja obsługi przygotowuje ptaki i donosi je do miejsca, w którym odbywa się ocena.

9.9.Organizator musi zapewnić sędziemu odpowiednie warunki do oceny ptaków.

9.10.Po ocenie ostatniej kolekcji następuje przerwa organizacyjna, w czasie której ptaki zostaną ustawione według kolejności zdobytych miejsc. Na klatkah umieszcza się karty ocen zabezpieczone przed zabrudzeniem. W tym momencie kończy się część konkursowa i rozpoczyna część wystawowa.

9.11.Pkt. 8.18-8.19 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2023, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.