Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

Statut ŁSHKiPO

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

                                    R O Z D Z I A Ł   III

CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA  I  ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

                                                        & 14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

    a)  członków rzeczywistych ,

    b)  członków młodzieżowych ,

    c)  członków zasłużonych ,

    d)  członków honorowych ,

    e)  członków wspierających ,

                                                          & 15

Członkiem rzeczywistym Srowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, jeżeli:

    1.  złoży do Zarządu Stowarzyszenia pisemną deklaracje,

    2.  ureguluje wpisowe i składkę członkowska,

    3.  zobowiąże się przestrzegac statutu ŁSHKiPO.

                                                            & 16

Członkiem młodzieżowym może byc osoba niepełnoletnia, która spełnia warunki wymienione w & 22, a ponadto przedłoży Zarządowi Stowarzyszenia pisemną zgode rodziców lub opiekunow, zezwalającą na wstąpienie do Stowarzyszenia.

                                                            & 17

Członkiem zasłużonym może zostać osoba posiadająca długi staż członkowski i duże zasługi dla rozwoju ŁSHKiPO. Członek zasłużony zwolniony jest ze wszystkich świoadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia. Tytuł członka zasłużonego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

                                                            & 18

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać obywatel Polski lub obywatel innego kraju.Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia tym osobom, które nie będąc członkiem wykazały się zainteresowaniem działalnością Stowarzyszenia i swoją pomocą przyczyniły się do rozwoju.Członek honorowy nie ma prawa wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia.

                                                            & 19

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która nie bierze udziału w hodowli ptaków, jednak uznaje cele Stowarzyszenia i przez swoje doświadczenie wpływa na rozwój . Nie bierze on udziału w wyborach i nie może być wybranym do władz Stowarzyszenia.

                                                            & 20

Członkowie rzeczywiści i zasłużoni mają prawo:

    1.  korzystać z urządzeń będących własnością Stowarzyszenia:

    2.  uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia:

    3.  wybiera i być wybieranym do władz Stowarzyszenia:

    4.  korzystać z pomocy dotyczącej hodowli i ochrony ptaków:

    5.  nosić odznakę Stowarzyszenia:

    6.  brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na warunkach                określonych przez włodze Stowarzyszenia.       

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]Zaloguj się: hasło? »

Newsletter: więcej »

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2024, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.