Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

MISTRZOSTWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2011 REGULAMIN


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

                                              Rozdział 2

                                            Warunki uczestnictwa

2.1.Prawo udziału w konursie mają członkowie stowarzyszeń należących do PFO, po uiszczeniu opłaty ustalonej przez organizatora.

2.2.Prawo udziału w konkursie mogą mieć również zaproszeni goście krajowi i zagraniczni.

2.3.Ilość zgłoszonych do konkursu kolekcji ptaków i ptaków pojedynczych jest nielimitowana, za wyjątkiem ustaleń określonych w pkt 9.3 oraz przypadków, kiedy organizator ze względów technicznych zmuszony jest wprowadzić ograniczenie liczby przyjmowanych ptaków. Fakt ten powinien być uzgodniony z Radą Federacji i podany w regulaminie mistrzostw.

2.4.Hodowca wystawiający więcej niż jedną kolekcje w danej klasie zachowuje wszelkie prawa wynikające z zajętej lokaty do: wyróżnień, nagród, medali, dyplomów itp.

2.5.We wszystkich sekjach dopuszcza sie do konkursu ptaki z obrączkami zamkniętymi PFO z cechą indentyfikacyjną hodowcy (CIH) wystawiającego.

2.5.1.W szczególnych przypadkach, spowodowanych błędami lub opóżnieniem w realizacji zamówienia obrączek, do konkursu mogą być dopuszczone ptaki z obrączkami PFO z CIH innego hodowcy lub z obrączkami rezerwowymi.

2.5.2.Hodowca wystawiający ptaki nieposiadające obrączek PFO z jego CIH, składa oświadczenie potwierdzone przez władze stowarzyszenia do którego należy,że jest hodowcą wystawionych ptaków.

2.5.3.Ostateczną decyzje o dopuszczeniu do konkursu ptaków z obrączkami PFO z CIH innego hodowcy lub z obrączkami rezerwowymi podejmuje organizator konkursu.

2.5.4.Goście zaproszeni do udziału w konkursie wystawiają ptaki posiadające ich obrączki rodowe.

2.6.W sekcjach od A do E oraz O i P dopuszcza sie jedynie ptaki z hodowli własnej, z obrączkami z danego roku hodowlanego ( ptaki jednoroczne,młode).

2.7.W sekcjach M i N wiek ptaka nie ma znaczenia.

2.8.We wszystkich sekcjach te same ptaki mogą tylko raz brać udział w konkursie tej samej rangi(np. raz mistrzostwach regionu, raz mistrzostwach Polski).

2.9.Ptaki wydawane są hodowcą po zakończeniu wystawy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w regulaminie (programie) wystawy.

                                               Rozdział 3

                                            Zgłaszania konkursów

3.1.Organizatorzy konkursów zgłaszają konkursy oraz :Zapotrzebowanie na sędziów: (załacznik nr 1),poprzez swoje stowarzyszenie prawne, do Biura Rady Federacji i do Sekcji Sędziów Rady Federacji do dnia 30 września roku w którym odbyć ma się konkurs.

3.2.Zgłoszenie konkursu do obsługi przez sędziów powinno zawierać dane dotyczące:

a) terminu konkursu,

b) organizatora konkursu (nazwisko,adres,nr.telefonu),

c) adresu lokalu,w którym ma się konkurs odbyć,

d) klasy ptaków zgłoszonych do konkursu,

e) ilość kolekcji (przybliżone określenie ilości kolekcji do oceny śpiewu,koloru.kształtu,egzotyki).

3.3.Konkursy: stowarzyszeń, oddziałów stowarzyszeń, regionalne i specjalistyczne muszą odbyć się przed OMP, we wrześniu,pażdzierniku lub listopadzie danego roku hodowlanego.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2023, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.